Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vuyk en CO zijn Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden kunnen wij u op verzoek kosteloos doen toekomen. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.vuykenco.nl.
  2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen van Vuyk en CO zijn vrijblijvend, vergissingen en technische veranderingen voorbehouden. Vuyk en CO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
  2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vuyk en CO. Vuyk en CO is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vuyk en CO dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Prijzen en betalingen

  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Betaling geschiedt op basis van vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen, waarbij de datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Vuyk en CO is. Verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vuyk en CO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  4. Voor bijzondere bestellingen kunnen wij een schriftelijke opdracht en een passende aanbetaling dan wel een volledige vooruitbetaling bij de aanname van de opdracht verlangen.
 4. Levering

  1. De leverbaarheid is afhankelijk van de voorraad. Levering geschiedt via PostNL. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het volledige factuurbedrag. Uw bestelling wordt verzonden nadat de betaling binnen is. Levering geschiedt binnen 1 tot 3 werkdagen mits op voorraad. Vuyk en CO hanteert geen minimum orderbedrag.
  2. Wanneer de levertijd langer is dan 30 dagen zonder dat daar vooraf duidelijk met de klant over gecommuniceerd is, heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
 5. Reclames en aansprakelijkheid

  1. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen één week na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Vuyk en CO te melden.
  2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vuyk en CO de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien zowel de verpakking als het product onbeschadigd is.
  3. Retourzendingen die niet, onjuist, of onvoldoende gefrankeerd zijn worden door Vuyk en CO niet geaccepteerd.
  4. Speciale bestellingen kunnen niet worden geretourneerd. Wanneer dit op een bestelling van toepassing is zal dat door Vuyk en CO voor acceptatie order worden aangegeven.
 6. Bestellingen/communicatie

  1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vuyk en CO, dan wel tussen Vuyk en CO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vuyk en CO, is Vuyk en CO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vuyk en CO.
 7. Retouren

  1. Op grond van de wet Verkoop op afstand heeft de koper het recht om binnen 14 werkdagen na levering de goederen zonder opgaaf van redenen te retourneren. Vuyk en CO zal, wanneer zowel de verpakking als het product onbeschadigd is, het volledige aankoopbedrag inclusief de heenverzendkosten en eventuele betalingskosten restitueren. In geval van het retour zenden van slechts een deel van de bestelling restitueren we enkel de kosten van het product. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.
 8. Overmacht

  1. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Vuyk en CO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vuyk en CO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vuyk en CO kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 9. Diversen

  1. Wanneer door Vuyk en CO gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vuyk en CO deze Voorwaarden soepel toepast.
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.